لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

The Legend of the Blue Sea (Pooreun Badaui Junsu / 푸른 바다의 전설)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت IMDB

  • سال : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki and VenusFanSub Versions] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki and VenusFanSub Versions] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.720p-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki and VenusFanSub Versions] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[Viki and VenusFanSub Versions] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.540p-WITH-iPOP-NEXT   riri13
[Viki and VenusFanSub Versions] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.540p-BarosG-LIMO-SS   riri13
[Viki and VenusFanSub Versions] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   riri13
[Viki and VenusFanSub Versions] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki and VenusFanSub Versions] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.170125.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki and VenusFanSub Versions] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.170119.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.170119.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.170118.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.170118.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17.170112.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki and VenusFanSub Versions] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16.170111.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16.170111.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15.170105.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki and VenusFanSub Versions] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.170104.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.170104.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki and VenusFanSub Versions] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki and VenusFanSub Versions] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Arabic 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Subtitles by VenusFanSub] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
Arabic The.Legend.of.the.Blue.Sea.x264.AAC.450p   iH0pe
ترجمة فريق فينوس فانسب - تجميع لملفات الدراما كاملة 
Arabic The.Legend.of.the.Blue.Sea.H264.AAC.720p-CineBus   iH0pe
ترجمة فريق فينوس فانسب - تجميع لملفات الدراما كاملة 
Arabic The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   SaMnIrO
www.zi-m.com || جميعُ الحقوق محفوظة لمنتديات زيّ مابدّك 
Arabic The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   SaMnIrO
www.zi-m.com || جميعُ الحقوق محفوظة لمنتديات زيّ مابدّك 
Arabic The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   SaMnIrO
www.zi-m.com || جميعُ الحقوق محفوظة لمنتديات زيّ مابدّك 
Arabic The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   SaMnIrO
www.zi-m.com || جميعُ الحقوق محفوظة لمنتديات زيّ مابدّك 
Arabic The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   SaMnIrO
www.zi-m.com || جميعُ الحقوق محفوظة لمنتديات زيّ مابدّك 
Arabic The.Legend.of.The.Blue.Sea.E07.161207.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   SaMnIrO
www.zi-m.com || جميعُ الحقوق محفوظة لمنتديات زيّ مابدّك 
Arabic The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   SaMnIrO
www.zi-m.com || جميعُ الحقوق محفوظة لمنتديات زيّ مابدّك 
Arabic The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   SaMnIrO
www.zi-m.com || جميعُ الحقوق محفوظة لمنتديات زيّ مابدّك 
Arabic The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   SaMnIrO
www.zi-m.com || جميعُ الحقوق محفوظة لمنتديات زيّ مابدّك 
Arabic The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   SaMnIrO
www.zi-m.com || جميعُ الحقوق محفوظة لمنتديات زيّ مابدّك 
Arabic The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   SaMnIrO
www.zi-m.com || جميعُ الحقوق محفوظة لمنتديات زيّ مابدّك 
Arabic The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel [Viki Version]   SaMnIrO
www.zi-m.com || جميعُ الحقوق محفوظة لمنتديات زيّ مابدّك 
Arabic The.Legend.of.the.Blue.Sea.720p-NEXT   iH0pe
ترجمة فريق فينوس فانسب - تجميع لملفات الدراما كاملة 
Arabic The.Legend.of.the.Blue.Sea.720p.HDTV.x264-RAiN   iH0pe
ترجمة فريق فينوس فانسب - تجميع لملفات الدراما كاملة 
Arabic The.Legend.of.the.Blue.Sea.360p-NEXT   iH0pe
ترجمة فريق فينوس فانسب - تجميع لملفات الدراما كاملة 
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 11회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ১১ এর ৭০২ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] 
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 11회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ১১ এর ৭০২ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] 
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত-The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 10회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ১০ এর ৭৭৫ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ৫ মাস ২২ দিনে প্রায় ৭৬২২ লাইন অনুবাদের ইতিবৃত্ত নিয়ে, ভেবেচিন্তে ডকু গোছের-ভিডিও বানালাম- ফালতু শখের স্মারক হিসেবে থাকুক! :)- "Half-baked Story of Making Bengali Sub- The Legend of the Blue Sea (ep01-10)![নীল সাগরের কিংবদন্তি] @Youtube- https://youtu.be/kZO_SwcG93Q  
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত-The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 10회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ১০ এর ৭৭৫ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ৫ মাস ২২ দিনে প্রায় ৭৬২২ লাইন অনুবাদের ইতিবৃত্ত নিয়ে, ভেবেচিন্তে ডকু গোছের-ভিডিও বানালাম- ফালতু শখের স্মারক হিসেবে থাকুক! :)- "Half-baked Story of Making Bengali Sub- The Legend of the Blue Sea (ep01-10)![নীল সাগরের কিংবদন্তি] @Youtube- https://youtu.be/kZO_SwcG93Q  
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 8회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৯ এর ৭৭৮ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে]  
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161208.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 8회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৯ এর ৭৭৮ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে]  
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 8회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৮ এর ৬৮৬ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে]  
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 8회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৮ এর ৬৮৬ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে]  
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07-720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 7 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৭ এর ৭১৮ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] - এটি সাবসিনে প্রকাশিত অনুবাদকের ২০ তম বাংলা সাব- ধন্যবাদ!  
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 7 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৭ এর ৭১৮ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] - এটি সাবসিনে প্রকাশিত অনুবাদকের ২০ তম বাংলা সাব- ধন্যবাদ!  
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 7 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৭ এর ৭১৮ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] - এটি সাবসিনে প্রকাশিত অনুবাদকের ২০ তম বাংলা সাব- ধন্যবাদ!  
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161124.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৭... kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 6 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৬ এর ৭৪৯ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] ধন্যবাদ!  
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৬....। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-)  
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 6 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৬ এর ৭৪৯ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] ধন্যবাদ!  
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৫....রানিং টাইম ৫৮.২৯ মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 5 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৫ এর ৬৯০ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৫....রানিং টাইম ৫৮.২৯ মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৫....রানিং টাইম ৫৮.২৯ মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৪....রানিং টাইম ৫৮.৩২ মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৪....রানিং টাইম ৫৮.৩২ মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৪....রানিং টাইম ৫৮.৩২ মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.450p-BarosG-LIMO-NEXT   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৪....রানিং টাইম ৫৮.৩২ মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali 푸른 바다의 전설.E06.161201.720p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 6 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৬ এর ৭৪৯ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] ধন্যবাদ!  
Bengali 푸른 바다의 전설.E06.161201.1080p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 6 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৬ এর ৭৪৯ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] ধন্যবাদ!  
Bengali 푸른 바다의 전설.E05.161130.720p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 5 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৫ এর ৬৯০ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali 푸른 바다의 전설.E05.161130.1080p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 5 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৫ এর ৬৯০ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali 푸른 바다의 전설.E04.161124.720p-NEXT   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 4 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৪ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত ৬৭৪ লাইনের বাংলা সাব। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali 푸른 바다의 전설.E03.161123.720p-NEXT   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 3 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৩ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ!  
Bengali 푸른 바다의 전설.E02.161117.720p-NEXT   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 2 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০২ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali 푸른 바다의 전설.E01.161116.720p-NEXT   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 1회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০১ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ!  
Bengali 설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161124.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৭... kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.Beng.Rifat Sharna.720p   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 11회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ১১ এর ৭০২ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.Beng.Rifat Sharna.540p   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 11회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ১১ এর ৭০২ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.720p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 11회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ১১ এর ৭০২ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.540p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 11회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ১১ এর ৭০২ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.Beng.Rifat Sharna.720p   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত-The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 10회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ১০ এর ৭৭৫ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ৫ মাস ২২ দিনে প্রায় ৭৬২২ লাইন অনুবাদের ইতিবৃত্ত নিয়ে, ভেবেচিন্তে ডকু গোছের-ভিডিও বানালাম- ফালতু শখের স্মারক হিসেবে থাকুক! :)- "Half-baked Story of Making Bengali Sub- The Legend of the Blue Sea (ep01-10)![নীল সাগরের কিংবদন্তি] @Youtube- https://youtu.be/kZO_SwcG93Q  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.Beng.Rifat Sharna.540p   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত-The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 10회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ১০ এর ৭৭৫ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ৫ মাস ২২ দিনে প্রায় ৭৬২২ লাইন অনুবাদের ইতিবৃত্ত নিয়ে, ভেবেচিন্তে ডকু গোছের-ভিডিও বানালাম- ফালতু শখের স্মারক হিসেবে থাকুক! :)- "Half-baked Story of Making Bengali Sub- The Legend of the Blue Sea (ep01-10)![নীল সাগরের কিংবদন্তি] @Youtube- https://youtu.be/kZO_SwcG93Q  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত-The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 10회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ১০ এর ৭৭৫ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ৫ মাস ২২ দিনে প্রায় ৭৬২২ লাইন অনুবাদের ইতিবৃত্ত নিয়ে, ভেবেচিন্তে ডকু গোছের-ভিডিও বানালাম- ফালতু শখের স্মারক হিসেবে থাকুক! :)- "Half-baked Story of Making Bengali Sub- The Legend of the Blue Sea (ep01-10)![নীল সাগরের কিংবদন্তি] @Youtube- https://youtu.be/kZO_SwcG93Q  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.540p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত-The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 10회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ১০ এর ৭৭৫ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ৫ মাস ২২ দিনে প্রায় ৭৬২২ লাইন অনুবাদের ইতিবৃত্ত নিয়ে, ভেবেচিন্তে ডকু গোছের-ভিডিও বানালাম- ফালতু শখের স্মারক হিসেবে থাকুক! :)- "Half-baked Story of Making Bengali Sub- The Legend of the Blue Sea (ep01-10)![নীল সাগরের কিংবদন্তি] @Youtube- https://youtu.be/kZO_SwcG93Q  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.Beng.Rifat Sharna.720p   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 8회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৯ এর ৭৭৮ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে]  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.Beng.Rifat Sharna.540p   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 8회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৯ এর ৭৭৮ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে]  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.720p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 8회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৯ এর ৭৭৮ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে]  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.540p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 8회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৯ এর ৭৭৮ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে]  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.Beng.Rifat Sharna.720p   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 8회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৮ এর ৬৮৬ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে]  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.Beng.Rifat Sharna.540p   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 8회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৮ এর ৬৮৬ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে]  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.720p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 8회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৮ এর ৬৮৬ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে]  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.Beng.Rifat Sharna.720p   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 7 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৭ এর ৭১৮ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] - এটি সাবসিনে প্রকাশিত অনুবাদকের ২০ তম বাংলা সাব- ধন্যবাদ!  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.Beng.Rifat Sharna.540p   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 7 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৭ এর ৭১৮ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] - এটি সাবসিনে প্রকাশিত অনুবাদকের ২০ তম বাংলা সাব- ধন্যবাদ!  
Bengali The.Legend.of.The.Blue.Sea.E07.Bangla Sub.161207.720p-540p-450p-XViD   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৭... kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.Bangla Sub by Nafis Sadique Musfika Iffat   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৭... kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.720p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 7 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৭ এর ৭১৮ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] - এটি সাবসিনে প্রকাশিত অনুবাদকের ২০ তম বাংলা সাব- ধন্যবাদ!  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.540p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 7 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৭ এর ৭১৮ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] - এটি সাবসিনে প্রকাশিত অনুবাদকের ২০ তম বাংলা সাব- ধন্যবাদ!  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.Beng.Rifat Sharna.720p   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 6 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৬ এর ৭৪৯ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] ধন্যবাদ!  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.Beng.Rifat Sharna.540p   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 6 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৬ এর ৭৪৯ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] ধন্যবাদ!  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.Bangla Sub by Nafis Sadique Musfika Iffat   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৬....। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-)  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 6 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৬ এর ৭৪৯ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] ধন্যবাদ!  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.540p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 6 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৬ এর ৭৪৯ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] ধন্যবাদ!  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.Beng.Rifat Sharna.720p   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 5 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৫ এর ৬৯০ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.Beng.Rifat Sharna.540p   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 5 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৫ এর ৬৯০ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.Bangla Sub by Nafis Sadique Musfika Iffat   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৫....রানিং টাইম ৫৮.২৯ মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৫....রানিং টাইম ৫৮.২৯ মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.720p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 5 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৫ এর ৬৯০ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.540p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 5 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৫ এর ৬৯০ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৫....রানিং টাইম ৫৮.২৯ মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.360p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 5 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৫ এর ৬৯০ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.1080p-NEXT   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 5 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৫ এর ৬৯০ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.Beng.Rifat Sharna.720p   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 4 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৪ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত ৬৭৪ লাইনের বাংলা সাব। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.Beng.Rifat Sharna.540p   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 4 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৪ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত ৬৭৪ লাইনের বাংলা সাব। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.Bangla Sub by Nafis Sadique Musfika Iffat   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৪....রানিং টাইম ৫৮.৩২ মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.Bangla Sub by Nafis Sadique Musfika Iffat   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৪....রানিং টাইম ৫৮.৩২ মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.720p-NEXT   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 4 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৪ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত ৬৭৪ লাইনের বাংলা সাব। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.540p-NEXT   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 4 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৪ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত ৬৭৪ লাইনের বাংলা সাব। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৪....রানিং টাইম ৫৮.৩২ মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.Beng.Rifat Sharna.720p   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 3 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৩ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ!  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.Beng.Rifat Sharna.540p   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 3 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৩ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ!  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p-NEXT   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 3 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৩ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ!  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p. bangla subtitle   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। রানিং টাইম ৫৮.৩০ মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.540p-NEXT   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 3 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৩ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ!  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.Beng.Rifat Sharna.720p   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 2 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০২ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.Beng.Rifat Sharna.540p   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 2 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০২ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.720p(Bangla Sub by Musfika Iffat & Nafis Sadi   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ২....রানিং টাইম ৫৮.৫১ মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-NEXT   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 2 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০২ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.540p-NEXT   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 2 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০২ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.Beng.Rifat Sharna.720p   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 1회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০১ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ!  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.Beng.Rifat Sharna.540p   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 1회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০১ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ!  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.Bangla.16.11.16.(Bangla sub)   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ১....রানিং টাইম ৫৯.৫২মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-NEXT   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 1회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০১ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ!  
Bengali The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.540p-NEXT   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 1회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০১ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ!  
Bengali The Legend of the Blue Sea Episode 11 - Bengali Sub   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 11회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ১১ এর ৭০২ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] 
Bengali The Legend of the Blue Sea Episode 10 - Bengali Sub   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত-The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 10회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ১০ এর ৭৭৫ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ৫ মাস ২২ দিনে প্রায় ৭৬২২ লাইন অনুবাদের ইতিবৃত্ত নিয়ে, ভেবেচিন্তে ডকু গোছের-ভিডিও বানালাম- ফালতু শখের স্মারক হিসেবে থাকুক! :)- "Half-baked Story of Making Bengali Sub- The Legend of the Blue Sea (ep01-10)![নীল সাগরের কিংবদন্তি] @Youtube- https://youtu.be/kZO_SwcG93Q  
Bengali The Legend of the Blue Sea Episode 09 - Bengali Sub   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 8회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৯ এর ৭৭৮ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে]  
Bengali The Legend of the Blue Sea Episode 08 - Bengali Sub   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- 한글 (কোরিয়ান) 에서(থেকে) 반굴라 (বাংলা) 자막을 (সাব) 만둘다가 (করতে করতে) 보고 있던 (দেখা) 두라마 (ড্রামা) - The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 8회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৮ এর ৬৮৬ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে]  
Bengali The Legend of the Blue Sea Episode 07 - Bengali Sub   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 7 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৭ এর ৭১৮ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] - এটি সাবসিনে প্রকাশিত অনুবাদকের ২০ তম বাংলা সাব- ধন্যবাদ!  
Bengali The Legend of the Blue Sea Episode 06 - Bengali Sub   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 6 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৬ এর ৭৪৯ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! [ যে জন্য সাবসিনে একটি একাউন্ট থাকতে হবে/খুলতে হবে] ধন্যবাদ!  
Bengali The Legend of the Blue Sea Episode 05 - Bengali Sub   Rifat Kabir
কোরীয় সংলাপ ও সাব [ 한글 자막과 대화 ] থেকে সরাসরি অনূদিত- কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 5 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৫ এর ৬৯০ লাইনের বাংলা সাবটাইটেল।ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali The Legend of the Blue Sea Episode 04 - Bengali Sub   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 4 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৪ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত ৬৭৪ লাইনের বাংলা সাব। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali The Legend of the Blue Sea Episode 03 - Bengali Sub   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 3 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০৩ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ!  
Bengali The Legend of the Blue Sea Episode 02 - Bengali Sub   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 2 회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০২ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ! 
Bengali The Legend of the Blue Sea Episode 01 - Bengali Sub   Rifat Kabir
কোরিয়ান ড্রামা সিরিজ- The Legend of the Blue Sea- 푸른 바다의 전설 제 1회 - নীল সাগরের কিংবদন্তি-পর্ব ০১ এর বাংলা সাবটাইটেল। কোরীয় সাব [ 한글 자막 ] থেকে সরাসরি অনূদিত। ভালো লাগলে ভালো রেটিং দিয়ে উৎসাহিত করতে পারেন! ধন্যবাদ!  
Bengali The Legend of the Blue Sea (푸른 바다의 전설) Episode 5   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৫....রানিং টাইম ৫৮.২৯ মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali The Legend of the Blue Sea (푸른 바다의 전설) E 07   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৭... kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali The Legend of the Blue Sea (푸른 바다의 전설) E 04   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৪....রানিং টাইম ৫৮.৩২ মিনিট। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-) 
Bengali The Legend of the Blue Sea (푸른 바다의 전설) Bangla subtitle episode 6   Turzo
অনুবাদক : মুশফিকা ইফফাত, নাফিস সাদিক তুর্য। ইপিসোড ৬....। kissasian or smallencode.com এর প্রিন্টের সাথে সম্পুর্ন ভাবে ম্যাচ করবে। :-)  
Chinese BG code The.Legend.of.the.Blue.Sea.COMPLETE.720p.HDTV.x264-AREA11.cht   klseklse
ass & srt 
Chinese BG code The.Legend.of.the.Blue.Sea.COMPLETE.720p.HDTV.x264-AREA11.chs   klseklse
ass & srt 
English 푸른바다의전설-The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설-The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설-The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설-The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.720p-NEXT-SS-CineBus-ENT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설-The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설-The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-NEXT   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설-The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설-The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설-The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.1080p.HDTV   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설-The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.1080i.HDTV.MPEG2-HDHTV   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E20.END.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E14.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E14.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16.170111.720p-NEXT   zeth7575
 
English 푸른 바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15.170105.720p-NEXT   zeth7575
 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E20.END.170125.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.170125.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E20.END.170125.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.170125.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E20.END.170125.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.170125.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E20.END.170125.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.170125.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E20.END.170125.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.170125.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E20.END.170125.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.170125.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E20.END.170125.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.170125.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E20.END.170125.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.170125.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E20.END.170125.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.170125.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.170118   Andkk
 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It,added all the missing lines and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.720p-CineBus   fedyvenom
Resync from Viki 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.170104.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E14.170104.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.170104.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E14.170104.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.170104.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E14.170104.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.170104.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E14.170104.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.170104.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E14.170104.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.170104.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E14.170104.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.170104.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E14.170104.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.170104.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E14.170104.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.170104.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E14.170104.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki 100%] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Enjoy The Drama :) .Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E10.161216.720p-[viki version]   stvG
[Viki Version] 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E07.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E07.161207.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E07.161207.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E07.161207.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E07.161207.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E07.161207.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E07.161207.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E07.161207.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E07.161207.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E07.161207.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version 100% Completed] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIKI] Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIKI] Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   gabbyu
[VIKI] Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIKI] Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   gabbyu
[VIKI] Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   gabbyu
[VIKI] Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   gabbyu
[VIKI] Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   gabbyu
[VIKI] Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   gabbyu
[VIKI] Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.450p-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIKI] Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06 - 98%   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIKI] Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   gabbyu
[VIKI] Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIKI] Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   gabbyu
[VIKI] Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   gabbyu
[VIKI] Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   gabbyu
[VIKI] Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   gabbyu
[VIKI] Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04-XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04-XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04-720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04-720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04-720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04-720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04-720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04-540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04-540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04-480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04-450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's rip and sync. Fixed some lines and dialogues.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's rip and sync. Fixed some lines and dialogues.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's rip and sync. Fixed some lines and dialogues.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's rip and sync. Fixed some lines and dialogues.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's rip and sync. Fixed some lines and dialogues.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's rip and sync. Fixed some lines and dialogues.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's rip and sync. Fixed some lines and dialogues.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's rip and sync. Fixed some lines and dialogues.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.450p-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's rip and sync. Fixed some lines and dialogues.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03-XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03-XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03-720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03-720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03-720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03-720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03-720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03-540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03-540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03-450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIKI] Based on riri13's sync and rip. Adjusted some timings and fixed long dialogues and other common errors.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIKI] Based on riri13's sync and rip. Adjusted some timings and fixed long dialogues and other common errors.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   gabbyu
[VIKI] Based on riri13's sync and rip. Adjusted some timings and fixed long dialogues and other common errors.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIKI] Based on riri13's sync and rip. Adjusted some timings and fixed long dialogues and other common errors.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   gabbyu
[VIKI] Based on riri13's sync and rip. Adjusted some timings and fixed long dialogues and other common errors.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   gabbyu
[VIKI] Based on riri13's sync and rip. Adjusted some timings and fixed long dialogues and other common errors.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   gabbyu
[VIKI] Based on riri13's sync and rip. Adjusted some timings and fixed long dialogues and other common errors.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   gabbyu
[VIKI] Based on riri13's sync and rip. Adjusted some timings and fixed long dialogues and other common errors.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.450p-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIKI] Based on riri13's sync and rip. Adjusted some timings and fixed long dialogues and other common errors.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.1080p-DWBH   C7oud
Based on Viki Sub. Edits on everything. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161118.720p-ZASK   gabbyu
[VIKI] WEBRIP version. Fixed common errors. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161118.720p-WR   gabbyu
[VIKI] WEBRIP version. Fixed common errors. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02-XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Fixed & Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02-XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02-720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Fixed & Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02-720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02-720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Fixed & Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02-720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02-720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02-540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Fixed & Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02-540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02-480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Fixed & Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02-480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02-450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02-450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Fixed & Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02-450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Fixed & Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Fixed common errors. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and fixed italic format on song lyrics 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Fixed common errors. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and fixed italic format on song lyrics 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Fixed & Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-ZASK   gabbyu
[VIKI] WEBRIP version. Fixed common errors. Can be sync with re-encoded versions.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-ZASK   gabbyu
[DARKSMURF] WEBRIP version. Fixed common errors. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-WR   gabbyu
[VIKI] WEBRIP version. Fixed common errors. Can be sync with re-encoded versions.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-WR   gabbyu
[DARKSMURF] WEBRIP version. Fixed common errors. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Fixed common errors. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and fixed italic format on song lyrics 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Fixed common errors. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and fixed italic format on song lyrics 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Fixed common errors. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and fixed italic format on song lyrics 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Fixed & Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Fixed common errors. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and fixed italic format on song lyrics 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Fixed common errors. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and fixed italic format on song lyrics 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Fixed common errors. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and fixed italic format on song lyrics 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Fixed & Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.450p-BarosG-LIMO   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Fixed common errors. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.450p-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and fixed italic format on song lyrics 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.1080p-DWBH-SiNABRO-Rumors.ts   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-450p-BarosG-LIMO-NEXT   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161117.720p-ZASK   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and fixed italic format on song lyrics. Can be synced with re-encoded versions 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161117.720p-WR   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and fixed italic format on song lyrics. Can be synced with re-encoded versions 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and capitalized some text translations.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-ZASK   gabbyu
[DARKSMURF] WEBRIP version. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-ZASK   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Splitted long dialogues and fixed italic format on song lyrics. Can be sync with re-encoded versions.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-WR   gabbyu
[DARKSMURF] WEBRIP version. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-WR   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Splitted long dialogues and fixed italic format on song lyrics. Can be sync with re-encoded versions.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and capitalized some text translations.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and capitalized some text translations.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and capitalized some text translations.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and capitalized some text translations.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and capitalized some text translations.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   bozxphd
[Viki] ❤️ Perfectly Synced for all versions Lyrics Included ❤️ Fixed Common Errors.Please rate if you like the subtitle.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.450p-BarosG-LIMO-NEXT   gabbyu
[DARKSMURF] NEXT and other versions. Can be sync with re-encoded versions. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.450p-BarosG-LIMO-NEXT   gabbyu
[VIKI] Based on BOZXPHD's sync and rip. Spitted long dialogues and capitalized some text translations.  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E02.161121.x264.360p-NEXT-Ernie   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E02.161121.HDTV.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E02.161121.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E02.161121.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E02.161121.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E02.161121.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E02.161121.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E02.161121.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E02.161121.450p-BarosG-LIMO-NEXT   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E01.161120.HDTVXviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E01.161120.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E01.161120.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E01.161120.720p-SS-RAiN-CineBus-ENT   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E01.161120.720p-NEXT-PURE-Lopa-Town   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E01.161120.480p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E01.161120.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E01.161120.450p-BarosG-LIMO-NEXT   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English 푸른 바다의 전설..The.Legend.of.the.Blue.Sea.Director's.Cut.E01.161120.540p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-SS   gabbyu
[DARKSMURF] Director's Cut. Fixed Common Errors. Can be resynced with re-encoded version 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.x264.AAC.450p   iH0pe
Complete Drama [Viki Version] 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.Teaser3   Mahboobeh
[VIKI] 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.H264.AAC.720p-CineBus   iH0pe
Complete Drama [Viki Version] 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.20 END[360p;450p;720p]Viki 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.19[360p;450p;720p]Viki 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.18[360p;450p;720p]Viki 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18   AYUUUPS
:* 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.17[360p;450p;720p]Viki 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.16[360p;450p;720p]Viki 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14-15[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.14-15[360p;450p;720p]Viki 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.13[360p;450p;720p]Viki 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.12[360p;450p;720p]Viki 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12   D Xenos
Resynced. Credit to VIKI. 99% completed 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.11[360p;450p;720p]Viki 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11   D Xenos
Resynced. Credit to VIKI. 93% completed. 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-NEXT   Executive
not mine just uploaded 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09-10[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09-10[360p;450p;720p]Viki 
English The.Legend.of.The.Blue.Sea.E07-08[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07-08[360p;450p;720p]Viki 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-06[360p;450p;720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
Ep.05-06[360p;450p;720p;1080p]Viki 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.04[360p;450p;720p]VIU 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.HDTV.H264.480p   Duta.Shampo.Lain
There some miss line from Viki. Just watch if you wanna improve your korean language 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03[360p;450p;720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03[360p;450p;720p;1080p]Viki 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p-NEXT   submonkey
DARKSMURF SUBS 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.02[360p;450p;720p]Viki 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.Director's.Cut.161120.720p-RAIN   submonkey
DARKSMURF SUBS - DIRECTOR"S CUT ONLY 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.Director's.Cut.161120.720p-NEXT   submonkey
DARKSMURF SUBS - DIRECTOR"S CUT ONLY 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-NEXT   submonkey
DARKSMURF SUBS- FINAL VERSION 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01[360p;450p;720p]Viki 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.Director's.Cut.161120.720p-NEXT   submonkey
DARKSMURF SUBS - DIRECTOR'S CUT ONLY 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-NEXT   premamaris
Credit: Premamaris edit of VIKI: excellent English, correct retiming 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-NEXT   submonkey
DARKSMURF SUBS 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.720p-NEXT   iH0pe
Complete Drama [Viki Version] 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.720p.HDTV.x264-RAiN   iH0pe
Complete Drama [Viki Version] 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.360p-NEXT   iH0pe
Complete Drama [Viki Version] 
English The Legend of the Blue Sea SKY_R..EP06   Sky_V
Viki Perfectly synced for all versions 
English The Legend of the Blue Sea Episode 6   XDragonClanZ
Copy From ViKi 
English The Legend of the Blue Sea EP11 (푸른 바다의 전설)   SyedMokhtar
@R0JAK 
English The Legend of the Blue Sea ep 5   satujiwa
viki punya 
English The legend of the blue sea ep 3   sellsen
V I K I subs~ Don't forget to rate and comment guys😎~ 
English The Legend Of the Blue Sea ep 2   sellsen
V I K I SUBS (complete) don't forget to rate and comment guys 🤗 
English the legend of the blue sea ep 1   sellsen
Just upload from viki😎 
English The Legend of the Blue Sea e20 end   kilobytes
Viki زیرنویس, v.2 Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English The Legend of the Blue Sea e19   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English The Legend of the Blue Sea e18   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English The Legend of the Blue Sea e17   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English The Legend of the Blue Sea e16   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English The Legend of the Blue Sea e15   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English The Legend of the Blue Sea e14   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English The Legend of the Blue Sea e13   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English The Legend of the Blue Sea e12   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English The Legend of the Blue Sea e11   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes  
English The Legend of the Blue Sea e10   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes  
English The Legend of the Blue Sea e09   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes  
English The Legend of the Blue Sea e08   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes 
English The Legend of the Blue Sea e07   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English The Legend of the Blue Sea e06   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English The Legend of the Blue Sea e05   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English The Legend of the Blue Sea e04   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English The Legend of the Blue Sea e03   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English The Legend of the Blue Sea e02   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English The Legend of the Blue Sea e01   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released. 
English The Legend of the Blue Sea [K-Drama] (2016) e01- e20 end   kilobytes
The Legend of the Blue Sea [K-Drama] (2016) e01- e20 end, Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English The Legend of the Blue Sea - تریلر 2   gabbyu
[VIKI] 
English The Legend of the Blue Sea - تریلر 1   gabbyu
[VIKI] 
English Legend of the Blue Sea ep09 (푸른 바다의 전설) (2016)   SyedMokhtar
Legend of the Blue Sea EP09 (푸른 바다의 전설) (2016) 
English EP10   Crosszeria
 
English EP09   Crosszeria
 
English ❤️[VIKI] The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   emilyng.y
❤️❤️[Viki] Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. Fixed Common Errors and some lines. Please rate if you like the subtitle. Enjoy ^^ Translation credits to Viki❤️❤️ 
English [VIKI] The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   emilyng.y
❤️❤️[Viki] Perfectly Synced for all versions Lyrics Included. Fixed Common Errors and some lines. Please rate if you like the subtitle. Enjoy ^^ Translation credits to Viki❤️❤️ 
English The Legend of the Blue Sea (Pooreun Badaui Junsu / 푸른 바다의 전설) TV   kilobytes
Viki زیرنویس, Synced and corrected by kilobytes for MiniDrama (mahdigh) released.  
English The Legend of the Blue Sea (Pooreun Badaui Junsu / 푸른 바다의 전설)   dramasub
Latest Episodes here >>> http://kdramacool.com 
English The Legend of the Blue Sea (Pooreun Badaui Junsu / 푸른 바다의 전설)   stvG
 
English The Legend of the Blue Sea (Pooreun Badaui Junsu / 푸른 바다의 전설)   wijesooriya
 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.EnD.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub:ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub  
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.2016(asianopus.in)   N@aNa@
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.2016   Harley_Quinn
SaVsa ساره www.sunflowermag.com 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15 (2016)   Harley_Quinn
SaVsa مترجم: ساره www.sunflowermag.com 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13   Harley_Quinn
www.sunflowermag.com مترجم: ساره 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.2016(asianopus.in)   N@aNa@
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.2016.V2(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.2016.V1(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.2016(asianopus.in)   m@hsa
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub:ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub:ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.All.Episode.1-20.2016(asianopus.in)   safira3000
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E09.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E07.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E06.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E05.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E04.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E03.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: http://seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl  
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E02.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: http://seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl 
Farsi/Persian 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E01.[seouldl.ir].srt   seouldl.in
سایت: http://seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl  
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E11(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E10(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E08(barcode)   Anonymous
کانال ما@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E07(barcode)   Anonymous
کانال ما@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E06(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E05(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E04(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E03(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir   
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E01(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설Tha.legend.of.the.blue.sea.E02(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
Farsi/Persian 푸른 바다의 전설.the.Legend.of.the.Blue.Sea.E01(تیم پارادوکس)   PaRaDoX_TeaM
تیم ترجمه پارادوکس @paradox_persiansub 
Farsi/Persian 이민호의 앞터V(LEE MIN HO's Early Interview)   Persian Dream Team
DoNyA - Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian The.Legend.Of.The.Blue.Sea.Ep5.{SeriesManiac}.PersianSub   Seriesmaniac
تیم ترجمه ی مِینیَک SeriesManiac.ir فیلم و سریال کره ای و آمریکایی با زیرنویس اختصاصی 
Farsi/Persian THE.LEGEND.OF.THE.BLUE.SEA.EP3[CITY3RIAL.IR]   FILM2DL.IN
ترجمه ی اختصاصی سایت سیتی سریال مترجمان : بهار (BAHAR) فاطمه (@HAMED_ALV) و با همکاری تیم ترجمه ی مینیک 
Farsi/Persian The.Legend.Of.The.Blue.Sea.ep2.(Series.Maniac)   Seriesmaniac
تیم ترجمه ی مِینیَک👌 ترجمه ی فیلم و سریال های آمریکایی و کره ای. به جمع ما بپیوندید: tlgrm.me/Seriesmaniac 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.Ep02.SeriesManiac.PersianSub   bia2kore.biz
 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.Ep01.SeriesManiac.PersianSub   bia2kore.biz
 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15   .MovieBan.
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14   .MovieBan.
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.{SeriesManiac}.PerisanSub   Seriesmaniac
Series Maniac ترجمه ی اختصاصی تیم مِینیَک برای دانلود فیلم و سریال های آمریکایی و کره ای در کانال ما عضو بشید @SeriesManiac 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.{SeriesManiac}.PersianSub   Seriesmaniac
تیم ترجمه ی مِینیَک دانلود فیلم و سریال های آمریکایی و کره ای با زیرنویس اختصاصی SeriesManiac.ir  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.[CITY3RIAL.IR]   FILM2DL.IN
زیرنویس فارسی قسمت 5 سریال افسانه ی دریای آبی به سایت سیتی سریال مراجعه فرمایید >> CITY3RIAL.IR مترجمین : بهار ، فاطمه ، مینیک 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.SeriesManiac.PersianSub   Seriesmaniac
تیم ترجمه ی مِینیَک SeriesManiac.ir فیلم و سریال کره ای و آمریکایی با زیرنویس اختصاصی 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.[CITY3RIAL.IR]   FILM2DL.IN
ترجمه ی اختصاصی سایت سیتی سریال CITY3RiAL.IR مترجمین : بهار _ فاطمه _تیم مینیک  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.(BARCODE)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.(SeriesManiac)   Seriesmaniac
ترجمه ی اختصاصی تیم مِینیَک SeriesManiac.ir 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01_E02   solaris2
دانلود سریال های دیگر در :: mrmoviez.net 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.SeriesManiac.PersianSub   Seriesmaniac
تیم ترجمه ی مِینیَک SeriesManiac.ir فیلم و سریال کره ای و آمریکایی با زیرنویس اختصاصی 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-NEXTp   poom
نخسه هماهنگ زیرنویس 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01 [STARDRAMA.IR , CITY3ERIAL.IR]   stardrama
دانلود فیلم و سریال کره ای به روز با زیرنویس فارسی STARDRAMA.IR CIY3ERIAL.IR 
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E06   abromandzadeh
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E05   abromandzadeh
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E04   abromandzadeh
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E03   abromandzadeh
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E02   abromandzadeh
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
Farsi/Persian The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E01   abromandzadeh
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
Farsi/Persian The legend og the blue sea ep 01   FILM2DL.IN
ترجمه ی اختصاصی سایت سیتی سریال و ستاره دراما CITY3RIAL.IR STAR DRAMA.IR مترجمین : بهاره _ فاطمه _ مهدی  
Farsi/Persian The Legend of The Blue Sea.E07   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 20 END   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 19   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 18   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 17   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 16   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 15   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam 
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 14   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 13   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 12   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 11   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 10   Persian Dream Team
Sofy - Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 09   Persian Dream Team
Nasrin - Sofy @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 08   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 07   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 06   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 05   Persian Dream Team
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 04   Persian Dream Team
Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 03   Persian Dream Team
Setareye shargh - Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 02 - Directors Cut   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 02   Persian Dream Team
Rasselas - Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 01 - Edit   Persian Dream Team
Setareye shargh - Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 01 - Directors Cut   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 01 - 20 END   Persian Dream Team
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian The Legend of the Blue Sea Episode 01   Persian Dream Team
Setareye shargh - Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian THE LEGEND OF THE BLUE SEA EP 2   FILM2DL.IN
زیرنویس اختصاصی سایت سیتی سریال CITY3RIAL.IR مترجمین : بهاره فاظمه هانیه مهدی و همکاری با سایت استاردراما 
Farsi/Persian T.L.O.T.S.E02(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian SunFlowermaG.Teaser3   Mahboobeh
این سریال را با ترجمه ی تیم آفتابگردان دنبال کنید sunflowermag.com  
Farsi/Persian SunFlowermaG.Teaser2   Mahboobeh
این سریال را با ترجمه ی تیم آفتابگردان دنبال کنید sunflowermag.com 
Farsi/Persian SunFlowermaG.Teaser1   Mahboobeh
این سریال با ترجمه ی تیم آفتابگردان دنبال کنید sunflowermag.com 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E20   Mahboobeh
http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E18   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E17   Mahboobeh
حتما در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermag.E16   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E14   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E12   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ مترجمین این قسمت : محبوبه، ساره 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E11   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E10   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E08   Mahboobeh
حتما در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E07   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E06   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E05   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian SunFlowermaG.E04   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید SunFlowermaG.com  
Farsi/Persian SunFlowermaG.E03   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید SunFlowermaG.com  
Farsi/Persian SunFlowermaG.E02   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید SunFlowermaG.com  
Farsi/Persian SunFlowermaG.E01   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید SunFlowermaG.com نسخه ی کامل شده 
Farsi/Persian SunFlowermaG.09   Mahboobeh
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
Farsi/Persian minho_v.live.[seouldl.ir]   seouldl.in
مصاحبه مینهو | راجب این درام هم توشه مترجمین: سحر ، سروناز ، سمیه کانال تلگرام: @minozminho1987 سایت دانلود فیلم و سریال: seouldl.ir 
Farsi/Persian Legend.of.the.Blue.Sea.Teaser.3   ksdl.ir
www.ksdl.ir زیرنویس اختصاصی کره سریال | برای دانلود این سریال با تمام کیفیت های موجود به سایت مراجعه کنید  
Farsi/Persian Legend.of.the.Blue.Sea.Teaser.2   ksdl.ir
www.ksdl.ir زیرنویس اختصاصی کره سریال | برای دانلود این سریال با تمام کیفیت های موجود به سایت مراجعه کنید  
Farsi/Persian Legend.of.the.Blue.Sea.Teaser.1   ksdl.ir
www.ksdl.ir زیرنویس اختصاصی کره سریال | برای دانلود این سریال با تمام کیفیت های موجود به سایت مراجعه کنید 
Farsi/Persian 11 [The Legend of the Blue Sea] Min Chae – Love Road MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 10 [The Legend of the Blue Sea] Sejeong (gugudan) – If Only MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 09 [The Legend of the Blue Sea] Park Yoon Ha - Day By Day MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 08 [The Legend of the Blue Sea] Coffee Boy - Would I Do This MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 07 [The Legend of the Blue Sea] Ken (VIXX) - Fool MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 06 [The Legend of the Blue Sea] Lee Sun Hee - Wind Flower MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 05 [The Legend of the Blue Sea] Sung Si Kyung - Someday, Somewhere MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 04 [The Legend of the Blue Sea] Ha Hyun Woo - Shy Boy MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 03 [The Legend of the Blue Sea] Jung Yup - Lean On You MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 02 [The Legend of the Blue Sea] Yoon Mirae - A World That Is You MV   Persian Dream Team
Setareye shargh @persiandreamteam  
Farsi/Persian 01 [The Legend of the Blue Sea] LYn - Love Story MV   Persian Dream Team
Setareye shargh @persiandreamteam  
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.170125.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.170119.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.170118.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17.170112.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16.170111.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15.170105.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.170104.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-NEXT   copieur
 
French The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Hebrew אגדות הים הכחול   hanok_korea
Legend of the Blue Sea אגדות הים הכחול - האנוק סדרות איכות 
Indonesian 푸른바다의전설푸ㅡThe.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.720p-540p-450p-360p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.170125.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.170119.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.170118.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17.170112.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16.170111.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15.170105.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.170104.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른바다의전설푸.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡㅡㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-E20-END   Yechika Chisilia
Episode 20 FULL. Mohon untuk tidak mengupload kembali subtitle ini tanpa izin. Dilarang menghilangkan credit subber. Rate jika berkenan. Terima kasih. Enjoy  
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡㅡㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-E19   Nixie
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of Episode 19. Translate by Nixie 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡㅡㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-E19   Yechika Chisilia
Episode 19 FULL. Mohon untuk tidak mengupload kembali subtitle ini tanpa izin. Dilarang menghilangkan credit subber. Rate jika berkenan. Terima kasih. Enjoy  
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡㅡㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-E18   Nixie
Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of Episode 18. Translate by Nixie 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡㅡㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-E17-MM   marshmello
I hope you like it!😂 Episode 17. Rate please! Maafkan bila ada typo:v Lirik lagunya maaf kalo kurang bagus, bukan pujangga:v Follow my Instagram : @marshmello.sub 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡㅡㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-E16   Nixie
 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡㅡㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-E10-MM   marshmello
I hope you like it!😂 Episode 10. Rate please! Maafkan typonya:v 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-EPS-18   Yechika Chisilia
Episode 18 FULL. Mohon untuk tidak mengupload kembali subtitle ini tanpa izin. Dilarang menghilangkan credit subber. Rate jika berkenan. Terima kasih. Enjoy  
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-EPS-17   Yechika Chisilia
Episode 17 FULL. Mohon untuk tidak mengupload kembali subtitle ini tanpa izin. Dilarang menghilangkan credit subber. Rate jika berkenan. Terima kasih. Enjoy  
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-EPS-16   Yechika Chisilia
Episode 16 FULL. Mohon untuk tidak mengupload kembali subtitle ini tanpa izin. Dilarang menghilangkan credit subber. Terima kasih. Enjoy 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-EPS-15   Yechika Chisilia
Episode 15 FULL. Enjoy. Jangan lupa rate ya. :)  
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-EPS-13   Yechika Chisilia
Episode 13 FULL. Enjoy. Selamat libur akhir tahun. Jangan lupa rate ya. :) 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-EPS-11   Yechika Chisilia
 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-EPS-10   Yechika Chisilia
Episode 10. Enjoy. Jangan lupa rate. 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-EPISODE-7.LIMO-Glasscastle   glasscastle4
[EPISODE 07] G L A S S C A S T L E (Jangan lupa rate) ***OST Part.5: Sung Si Kyung - Someday, Somewhere https://www.youtube.com/watch?v=7N_0jhag9fY 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-EPISODE-6.LIMO-Glasscastle   glasscastle4
[EPISODE 06] G L A S S C A S T L E (Jangan lupa rate)  
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-EPISODE-5.LIMO-Glasscastle   glasscastle4
[EPISODE 06] G L A S S C A S T L E (Jangan lupa rate)  
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-EPISODE-4.LIMO-Glasscastle   glasscastle4
[EPISODE 04] G L A S S C A S T L E (Jangan lupa rate) ***Subtitle sudah dilengkapi yang bolong --- https://drive.google.com/file/d/0BwFZnOe1jaH9ZUZZT01TVW9UalU/view 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-EPISODE-3.LIMO-Glasscastle   glasscastle4
[EPISODE 03] G L A S S C A S T L E (Jangan lupa rate) ---Link OST Part.2 Yoon Mi Rae - You Are the World -- https://www.youtube.com/watch?v=7dHgATDNE3w 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-EPISODE-2.LIMO-Glasscastle   glasscastle4
[EPISODE 02] G L A S S C A S T L E (Jangan lupa rate) ***LINK OST Part I: Lyn - Love Story https://youtube.com/watch?v=KY8zS5NDT7I 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe-Legend-of-the-Blue-Sea-EPISODE-1.LIMO-Glasscastle   glasscastle4
[EPISODE 01] G L A S S C A S T L E (Jangan lupa rate) ***LINK OST Part I: Lyn - Love Story https://youtube.com/watch?v=KY8zS5NDT7I 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe.Legend.of.the.Blue.Sea.E06   Yechika Chisilia
Episode 6 Full. Silakan rate jika berkenan 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe.Legend.of.the.Blue.Sea.E05   Yechika Chisilia
Enjoy. 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe Legend of the Blue Sea EP02   griztha08
Subtitle ini lengkap dengan terjemahan lirik lagu yang tengah dimainkan! Woah, pertama kalinya nge-sub drama. Jangan lupa rate ya ^^ thank you for using my sub :) 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe Legend of the Blue Sea E02   oohthifa94
Dicoba dulu yaa, takutnya timing kurang pas. Aku tadi sudah coba dengan video yang kupunya, ternyata pas. Btw, jangan lupa rate! Enjoy^^ 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡThe Legend of the Blue Sea E01   oohthifa94
Jangan lupa rate! Enjoy^^ 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡㅡ[The Legend of the Blue Sea EP07]   Yechika Chisilia
Episode 7 full. Enjoy 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.170125.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS FINALE (HEVC) 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.170119.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS E19 (HEVC) 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.170118.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS E18 (HEVC) 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17.170112.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS E17 (HEVC) 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16.170111.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS E16 (HEVC) 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15.170105.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS E15 (HEVC) 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.170104.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS E14 (HEVC) 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS E13 (HEVC) [This episode took me by surprise. Great episode so far. Let there be more Joseon scenes in the upcoming episodes, like this one. Please, writer-nim.] 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS E11 & E12 [Cocok diputar di player VLC Media Player, atau Media Player Classic. Enjoy, and please rate 'good' if you like this subtitle.] 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS E11 & E12 [Cocok diputar di player VLC Media Player, atau Media Player Classic. Enjoy, and please rate 'good' if you like this subtitle.] 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS E10 (HEVC) 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS E09 (HEVC) 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS E08 (HEVC) [Maaf ada typo di menit ke 26:44 "menceritakan bukunya" harusnya >> "menceritakan ibunya"; trus di menit ke 29:22 "bertanya2 kapan aku meninggal" harusnya "bertanya2 apa ibunya sudah meninggal". Mohon maklum, soalnya ngantuk tadi waktu ngesub. Thanks for understanding, xxo] 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS E07 (HEVC) 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS E06 (100% Complete Translation) [[That epilogue was so hilarious!!! The stepbrother's face was so priceless! Lol. Love the entire episode <33]] 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.HEVC.H265-SS   Artha Regina
For everyone asking, this subtitle is perfectly synced for HEVC version. You can download the video here [[[ smallencode.com/download-drama-korea-the-legend-of-the-blue-sea/ ]]] choose the download link for the HEVC one. 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.HEVC.H265-SS [Revised]   Artha Regina
For everyone asking, this subtitle is perfectly synced for HEVC version. You can download the video here [[[ smallencode.com/download-drama-korea-the-legend-of-the-blue-sea/ ]]] choose the download link for the HEVC one. 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS E03 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS E02 
Indonesian 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.HEVC.H265-SS   Artha Regina
LOTBS E01 PILOT 
Indonesian 푸른-바다의-전설-The-Legend-of-The-Blue-Sea-Episode-9-[VIKI VERSION]   RoKi_Subs
[VIKI VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Jika tidak sinkron, silakan dibuat 1 detik lebih lamban di mediaplayer Anda. ( @roki_subs ) 
Indonesian 푸른-바다의-전설-The-Legend-of-The-Blue-Sea-Episode-8-[VIKI VERSION]   RoKi_Subs
[VIKI VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Jika gagal di unduh, http://usercloud.net/1L6K Harap dinikmati dengan bijak. (@roki_subs) 
Indonesian 푸른-바다의-전설-The-Legend-of-The-Blue-Sea-Episode-7-[VIKI VERSION]   RoKi_Subs
[VIKI VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Jika gagal di unduh, http://usercloud.net/1L4E Harap dinikmati dengan bijak. (@roki_subs) 
Indonesian 푸른-바다의-전설-The-Legend-of-The-Blue-Sea-Episode-6-[VIKI VERSION]   RoKi_Subs
[Viki VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Jika gagal di unduh, http://usercloud.net/2ARn. Harap dinikmati dengan bijak. (@roki_subs) 
Indonesian 푸른-바다의-전설-The-Legend-of-The-Blue-Sea-Episode-5-[VIKI VERSION]   RoKi_Subs
[Viki VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Jika gagal di unduh, https://www.solidfiles.com/v/BzQwGpGVYy6a7. Jika tidak sinkron silakan dibuat 1 detik lebih lambat di media player anda. Harap dinikmati dengan bijak. (@roki_subs) 
Indonesian 푸른-바다의-전설-The-Legend-Of-The-Blue-Sea-Episode-4-[VIKI VERSION]   RoKi_Subs
[Viki VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Jika gagal di unduh, http://usercloud.net/30JD. Jika tidak sinkron silahkan dibuat tampil lebih lambat 1,5 detik di media player anda. Harap dinikmati dengan bijak. (@roki_subs) 
Indonesian 푸른-바다의-전설-The-Legend-Of-The-Blue-Sea-Episode-3-[Viki VERSION]   RoKi_Subs
[Viki VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Jika gagal di unduh, http://usercloud.net/2AHh Harap dinikmati dengan bijak. (@roki_subs) 
Indonesian 푸른-바다의-전설-The-Legend-Of-The-Blue-Sea-Episode-2-[Viki VERSION]   RoKi_Subs
[Viki VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Jika gagal di download, silahkan gunakan link ini http://usercloud.net/Us0. Harap dinikmati dengan bijak. (@roki_subs) 
Indonesian 푸른-바다의-전설-The-Legend-of-The-Blue-Sea-Episode-12-[VIKI VERSION]   RoKi_Subs
[VIKI VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Bila tidak sinkron, harap dibuat 1,5 detik lebih lambat di mediaplayer Anda. Harap dinikmati dengan bijak. ( @roki_subs ) 
Indonesian 푸른-바다의-전설-The-Legend-of-The-Blue-Sea-Episode-10-[VIKI VERSION]   RoKi_Subs
[Viki VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Bila tidak sinkron, silakan dibuat 1,5 detik di mediaplayer Anda. Harap dinikmati dengan bijak. (@ roki_subs ) 
Indonesian 푸른-바다의-전설-The-Legend-Of-The-Blue-Sea-Episode-1-[Viki VERSION]   RoKi_Subs
[Viki VERSION] Self translate, terjemahan sendiri. Jika gagal di download, silahkan gunakan link ini http://usercloud.net/1KtN. Harap dinikmati dengan bijak. (@roki_subs) 
Indonesian 푸른-바다의-전설.The Legend of the Blue Sea E16   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 푸른-바다의-전설.The Legend of the Blue Sea E15   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 푸른-바다의-전설.The Legend of the Blue Sea E14   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 푸른-바다의-전설.The Legend of the Blue Sea E13   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 푸른-바다의-전설.The Legend of the Blue Sea E12   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 푸른-바다의-전설.The Legend of the Blue Sea E11   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 푸른-바다의-전설.The Legend of the Blue Sea E10   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 푸른-바다의-전설.The Legend of the Blue Sea E09   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 푸른-바다의-전설.The Legend of the Blue Sea E08   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 푸른-바다의-전설.The Legend of the Blue Sea E07   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 푸른-바다의-전설.The Legend of the Blue Sea E06   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 푸른-바다의-전설.The Legend of the Blue Sea E05   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 푸른-바다의-전설.The Legend of the Blue Sea E04   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 푸른-바다의-전설.The Legend of the Blue Sea E03   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 푸른-바다의-전설.The Legend of the Blue Sea E02   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 푸른-바다의-전설.The Legend of the Blue Sea E01   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo  
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.asm4fru1ty   asm4fru1ty
VIKI 100%---Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.asm4fru1ty   asm4fru1ty
VIKI 100%---Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.asm4fru1ty   asm4fru1ty
VIKI 100%---Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17.asm4fru1ty   asm4fru1ty
VIKI 100%---Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16.asm4fru1ty   asm4fru1ty
Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15.asm4fru1ty   asm4fru1ty
Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.asm4fru1ty   asm4fru1ty
Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.asm4fru1ty   asm4fru1ty
Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.asm4fru1ty   asm4fru1ty
VIKI 100% Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.asm4fru1ty   asm4fru1ty
VIKI 100% Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.asm4fru1ty   asm4fru1ty
Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.asm4fru1ty   asm4fru1ty
Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.asm4fru1ty   asm4fru1ty
Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.asm4fru1ty   asm4fru1ty
Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.asm4fru1ty   asm4fru1ty
Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.asm4fru1ty   asm4fru1ty
Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.asm4fru1ty   asm4fru1ty
Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.asm4fru1ty   asm4fru1ty
Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.asm4fru1ty   asm4fru1ty
100% sub, Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설|The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.asm4fru1ty   asm4fru1ty
100% sub, Mohon untuk tidak hardsub atau mengkomersilkan hasil sub kami tanpa ijin dan persetujuan kami. [NL] 
Indonesian 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea-The.Legend.Continues.E00.HDTV.NEXT   faridusman
Diterjemahkan Oleh: f4r1du5m4n || Edisi Iseng || Enjoy the Episode Special 😊😊  
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.HDTV.x264.720p-REM   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com TAMAT ^_^ 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.170119.540p-NEXT   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.170118.720p-NEXT   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16.170111.540p-NEXT   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15.170105.540p-NEXT   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.170104.540p-NEXT.   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.540p-NEXT   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.540p-NEXT   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.540p-NEXT   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.540p-NEXT   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.HDTV.x264.480p-REM   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.HDTV.x264.720p-REM   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.540p-NEXT   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.540p-NEXT   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.HDTV.H264.540p   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.540p-NEXT   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.540p-NEXT   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.540p-NEXT   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian 푸른 바다의 전설 The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.540p-NEXT   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.SULTAN KHILAF   SULTAN_KHILAF
The Legend of the Blue Sea (푸른 바다의 전설) (2016) E20 END, ENJOY! // Disertai lirik lagu// Selamat bertemu di drama selanjutnya:) 
Indonesian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17.170112.540p-NEXT   iamklopers
IDFL.me | klopers.blogspot.com 
Indonesian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p-NAD   NadiaAmani
resync 
Indonesian The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-NAD   NadiaAmani
resync 
Indonesian the legend of the bue sea- episode 14   Naga_Emas
maaf klo ada yang salah,saran dan kritik diterima .. 
Indonesian The Legend of the Blue Sea Episode Spesial [SULTAN KHILAF] (푸른 바다의 전설) (2016)   SULTAN_KHILAF
Mohon maaf baru upload, dan maaf kalau ada beberapa terjemahan yang kurang pas karena sambil ngantuk buatnya, hehe semoga cocok:) by [SULTAN KHILAF] 
Indonesian The Legend of the Blue Sea Episode 13 Revisi (푸른 바다의 전설) (2016)   SULTAN_KHILAF
Ini revisi dari subtitle yang di upload sebelumnya, sudah diperbaiki lirik lagu yang salah, tulisan yang salah, tapi Mohon maaf masih ada salah ketikan sedikit >> semoga berkenan [SULTAN KHILAF] >>> Tunggu SUB The Legend of the Blue Sea (푸른 바다의 전설) (2016) EPISODE 14 :) 
Indonesian The Legend of the Blue Sea Episode 13 (푸른 바다의 전설) (2016)   SULTAN_KHILAF
The Legend of the Blue Sea Episode 13 (푸른 바다의 전설) (2016) >>> semoga cocok, by [SULTAN KHILAF] Mohon maaf ada beberapa kata typo karna tdk fokus ngetiknya tadi 
Indonesian The Legend of the Blue Sea EP01 [by dita safitri]   Writer_Ayra
Legend of The Blue Sea EP01 by Dita Safitri. 
Indonesian اطلاعات انتشار : 푸른-바다의-전설ㅡSBS'.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.170118.HEVC.H265-   Revevere
LOTBS E18 (HEVC) 
Indonesian Lee Sun Hee (이선희) - WindFlower (바람꽃) Ost. The Legend of The Blue Sea (part 2)   Murt Taza96
https://m.youtube.com/watch?v=rX1f3rx-4cQ Karna ada 3 bahasa(korea, romanisasi & Indonesia) subtitle akan kelihatan memenuhi layar. Jika kalian menonton pakai aplikasi MX Player di android, setel ukuran teks film menjadi "16" agar nyaman untuk dinonton dan dibaca. Kumawo. Semoga bermanfaat! Jangan lupa di rate ya! Kritik & saran yg membangun sangat saya terima. 
Indonesian [The Legend of The Blue Sea (푸른 바다의 전설) OST Part 5] Sung SI Kyung (성시경) - Somewhere Someday (어디선가 언젠가)   Enonika
https://www.youtube.com/watch?v=n4Fl3w0yoAY 
Indonesian [The Legend of The Blue Sea (푸른 바다의 전설) OST Part 2] Yoon Mi Rae (윤미래) - You Are My World (그대라는 세상)   Enonika
https://www.youtube.com/watch?v=0sXSuG1arKQ 
Indonesian [The Legend of The Blue Sea (푸른 바다의 전설) OST Part 1] Lyn (린) - Love Story   Enonika
https://www.youtube.com/watch?v=WC2XFhRohRc 
Indonesian The Legend of the Blue Sea (Pooreun Badaui Junsu / 푸른 바다의 전설)   alniss_99
 
Italian 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.720p-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-NEXT   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E20.END.170125.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E19.170119.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E18.170118.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E16.170111.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15.170105.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E14.170104.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E13.161228.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E12.161222.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E11.161221.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E10.161215.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E09.161214.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E08.161208.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E07.161207.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E06.161201.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E05.161130.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E04.161124.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E03.161123.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E02.161117.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian The.Legend.of.The.Blue.Sea.E01.161116.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Italian Legend of the Blue Sea ep.20 (Fine)   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Legend of the Blue Sea ep.19   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Legend of the Blue Sea ep.18   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Legend of the Blue Sea ep.17   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Legend of the Blue Sea ep.16   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Legend of the Blue Sea ep.15   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Legend of the Blue Sea ep.14   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Legend of the Blue Sea ep.13   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Legend of the Blue Sea ep.12   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Legend of the Blue Sea ep.11   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Legend of the Blue Sea ep.10   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Legend of the Blue Sea ep.09   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Legend of the Blue Sea ep.08   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Legend of the Blue Sea ep.07   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Legend of the Blue Sea ep.06   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Legend of the Blue Sea ep.05   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it  
Italian Legend of the Blue Sea ep.04   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian Legend of the Blue Sea ep.03   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it  
Italian Legend of the Blue Sea ep.02   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it  
Italian Legend of the Blue Sea ep.01   Klaudia19
lovemoon-klaudia19.blogspot.it 
Italian EP10   Crosszeria
 
Italian EP09   Crosszeria
 
Italian 19   Crosszeria
 
Italian 18   Crosszeria
 
Italian 13   Crosszeria
 
Italian 04   Crosszeria
 
Italian 03   Crosszeria
 
Italian 02   Crosszeria
 
Italian 01   Crosszeria
 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Special - La Leggenda Continua   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 9   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 8   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 7   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 6   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 5   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 4   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 3   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 20 Finale   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 2   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 19   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 18   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 17   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 16   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 15   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 14   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 13   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 12   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 11   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 10   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [J Otaku] The Legend of the Blue Sea Ep 1   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.blogspot.it/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Korean The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Korean The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Korean The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Malay The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.2016.Finale.Episode.Semua.HDTV.MSC   Aliff Najwan
Drama boleh download di 'kissasian.com' // Malaysian Subbers Crew // The Legend of the Blue Sea E20! 
Malay The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.2016.Semua.HDTV.MSC   Aliff Najwan
Drama boleh download di 'kissasian.com' // Malaysian Subbers Crew // The Legend of the Blue Sea E19! 
Malay The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.2016.Semua.HDTV.MSC   Aliff Najwan
Drama boleh download di 'kissasian.com' // Malaysian Subbers Crew // The Legend of the Blue Sea E18! 
Malay The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17.2016.Semua.HDTV.MSC   Aliff Najwan
Drama boleh download di 'kissasian.com' // Malaysian Subbers Crew // The Legend of the Blue Sea E17! 
Malay The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16.2016.Semua.HDTV.MSC   Aliff Najwan
Drama boleh download di 'kissasian.com' // Malaysian Subbers Crew // The Legend of the Blue Sea E16! 
Malay The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15.2016.Semua.HDTV.MSC   Aliff Najwan
Drama boleh download di 'kissasian.com' // Malaysian Subbers Crew // The Legend of the Blue Sea E15! 
Malay The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.2016.Semua.HDTV.MSC   Aliff Najwan
Drama boleh download di 'kissasian.com' // Malaysian Subbers Crew // The Legend of the Blue Sea E14! 
Malay The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.2016.Semua.HDTV.MSC   Aliff Najwan
Drama boleh download di 'kissasian.com' // Malaysian Subbers Crew // The Legend of the Blue Sea E13! 
Malay The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.2016.Semua.HDTV.MSC   Aliff Najwan
Drama boleh download di 'kissasian.com' // Malaysian Subbers Crew // The Legend of the Blue Sea E12! 
Malay The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.2016.Semua.HDTV.MSC   Aliff Najwan
Drama boleh download di 'kissasian.com' // Malaysian Subbers Crew // The Legend of the Blue Sea E11! 
Malay The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.2016.Semua.HDTV.MSC   Aliff Najwan
Drama boleh download di 'kissasian.com/' // Malaysian Subbers Crew // The Legend of the Blue Sea E10!  
Malay The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.2016.Semua.HDTV.MSC   Aliff Najwan
Drama boleh download di 'kissasian.com' // Malaysian Subbers Crew // The Legend of the Blue Sea E09! 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E05.Malay.HDTV.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: subtitle both putih dan kuning. enjoy^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E05.Malay.720.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: subtitle both putih dan kuning. enjoy^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E05.Malay.540.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: subtitle both putih dan kuning. enjoy^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E05.Malay.480.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: subtitle both putih dan kuning. enjoy^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E05.Malay.360.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: subtitle both putih dan kuning. enjoy^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E05.Malay.1080.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: subtitle both putih dan kuning. enjoy^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E04.Malay.HDTV.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sorry lambat sebab banyak assigment kena buat. tak sempat nak buat dengan cepat. maaf ye.^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E04.Malay.720.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sorry lambat sebab banyak assigment kena buat. tak sempat nak buat dengan cepat. maaf ye.^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E04.Malay.540.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sorry lambat sebab banyak assigment kena buat. tak sempat nak buat dengan cepat. maaf ye.^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E04.Malay.480.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sorry lambat sebab banyak assigment kena buat. tak sempat nak buat dengan cepat. maaf ye.^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E04.Malay.360.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sorry lambat sebab banyak assigment kena buat. tak sempat nak buat dengan cepat. maaf ye.^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E04.Malay.1080.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sorry lambat sebab banyak assigment kena buat. tak sempat nak buat dengan cepat. maaf ye.^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E03.Malay.HDTV   qwertyuiop
This subtitle was Re-edit because the other sub was not appear on the middle scene. 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E03.Malay.HDTV   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sorry lambat sebab banyak assigment kena buat. tak sempat nak buat dengan cepat. maaf ye.^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E03.Malay.720.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sorry lambat sebab banyak assigment kena buat. tak sempat nak buat dengan cepat. maaf ye.^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E03.Malay.540.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sorry lambat sebab banyak assigment kena buat. tak sempat nak buat dengan cepat. maaf ye.^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E03.Malay.480.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sorry lambat sebab banyak assigment kena buat. tak sempat nak buat dengan cepat. maaf ye.^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E03.Malay.360.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sorry lambat sebab banyak assigment kena buat. tak sempat nak buat dengan cepat. maaf ye.^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E03.Malay.1080.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sorry lambat sebab banyak assigment kena buat. tak sempat nak buat dengan cepat. maaf ye.^^ 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E02.Malay.HDTV.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning susah sikit nak buat. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sub ep 1, part last2 tu ada error sikit. maaf ye. 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E02.Malay.720.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning susah sikit nak buat. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sub ep 1, part last2 tu ada error sikit. maaf ye. 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E02.Malay.540.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning susah sikit nak buat. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sub ep 1, part last2 tu ada error sikit. maaf ye. 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E02.Malay.480.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning susah sikit nak buat. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sub ep 1, part last2 tu ada error sikit. maaf ye. 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E02.Malay.360.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning susah sikit nak buat. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sub ep 1, part last2 tu ada error sikit. maaf ye. 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E02.Malay.1080.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning susah sikit nak buat. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ ps: sub ep 1, part last2 tu ada error sikit. maaf ye. 
Malay The.Legend.of.The.Blue.Sea.E01.Malay.HDTV.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Kalau suka aku buat untuk episod seterusnya. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks. 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E01.Malay.720.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Kalau suka aku buat untuk episod seterusnya. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks. 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E01.Malay.540.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Kalau suka aku buat untuk episod seterusnya. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks. 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E01.Malay.480.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Kalau suka aku buat untuk episod seterusnya. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks. 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E01.Malay.360.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Kalau suka aku buat untuk episod seterusnya. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks. 
Malay The.Legend.Of.The.Blue.Sea.E01.Malay.1080.srt   EmotionalSaatori
CREDITS TO VIKI. Perfectly synced for all versions. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Kalau suka aku buat untuk episod seterusnya. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks. 
Malay The Legend of the Blue Sea EP11 (푸른 바다의 전설) (2016)   SyedMokhtar
GT @R0JAK 
Malay The Legend Of The Blue Sea Ep 9   NNH92
Appreciate My Work and For Donation to Support Me By nourhidayah92@gmail.com 
Malay The Legend Of The Blue Sea Ep 8   NNH92
Contact through email : nourhidayah92@gmail.com 
Malay The Legend Of The Blue Sea Ep 7   NNH92
Contact me through FB: Aya Nunmuri or email nourhidayah92@gmail.com  
Malay The Legend Of The Blue Sea Ep 6   NNH92
Contact through email nourhidayah92@gmail.com 
Malay The Legend of the Blue Sea (푸른 바다의 전설) - Special Episode   hyrol
 
Portuguese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04   BRmmp
[Viki] Tradução feita pela equipe Sereias do Mar Azul. Caso tenha erros me informe. 
Portuguese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03   BRmmp
[Viki] Tradução feita pela equipe Sereias do Mar Azul. Caso tenha erros me informe. 
Portuguese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02   BRmmp
[Viki] Tradução feita pela equipe Sereias do Mar Azul. Caso tenha erros me informe. 
Portuguese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-10   BRmmp
[Viki] Tradução feita pela equipe Sereias do Mar Azul. Caso tenha erros me informe.  
Portuguese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01   BRmmp
[Viki] Tradução feita pela equipe Sereias do Mar Azul. Caso tenha erros me informe. 
Spanish 푸른바다의전설-The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.161229.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episode. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.XviD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.HDTV.x264.360p-NEXT-Ernie   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.720p-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.720p-NEXT-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.540p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-SS   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.480p-BarosG-LIMO-WITH-iPOP-NEXT   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.450p-CHAOSrel-WITH-iPOP   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-E20.END.450p-BarosG-LIMO   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of the episodes. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.170125.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.170119.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.170118.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17.170112.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16.170111.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15.170105.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.170104.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.Special.E01.NEXT   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.FIN.NEXT   akirasendo
VIKI 
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.NEXT   akirasendo
[VIKI] https://www.facebook.com/DescargasDoramas-1264000796952047/ 
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.NEXT   akirasendo
[VIKI] https://www.facebook.com/DescargasDoramas-1264000796952047/ 
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17.NEXT   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16.NEXT   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15.NEXT   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.NEXT   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.NEXT   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.NEXT   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.NEXT   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/  
Spanish 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
Spanish The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16-20.END.HDTV   Houkou
Ver. Viki 
Spanish The.Legend.of.the.Blue.Sea.E00-15.HDTV   Houkou
Ver. Viki 
Swahili The.Legend.of.The.Blue.Sea.E07.161207.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-   442kevn
 
Swahili The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-   442kevn
 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.170125.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.170119.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.170118.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17.170112.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16.170111.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15.170105.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.170104.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Thai The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Turkish The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Turkish The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Turkish The.Legend.of.The.Blue.Sea.E07.161207.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Turkish The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Turkish The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Turkish The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Turkish The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Turkish The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Turkish The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.END.170125.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 20. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.170119.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 19. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.170118.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 18. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17.170112.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 17. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16.170111.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 16. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15.170105.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 15. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.The.Blue.Sea.E14.170104.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 14. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 13. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.161222.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 12. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.161221.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 11. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 10. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.161214.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 9. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.161208.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 8. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.161207.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 7. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.161201.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 6. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.161130.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 5. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 4. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 3. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.161117.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 2. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 
Vietnamese The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel   riri13
[Viki Version] Perfectly synced for all versions (bigger and smaller) of episode 1. Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It and synchronized it to fit all of the versions} 

Subtitles rated bad

English 푸른 바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17.170112.720p-NEXT   zeth7575
 
English 푸른 바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.161228.720p-NEXT   zeth7575
 
English 푸른 바다의전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.161215.720p-NEXT   zeth7575
 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.170119   Andkk
Just upload ... 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E17.170112.720p-NEXT   NoNaMe1992
[Viki 97%] Please rate if you like the subtitle. 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07   satujiwa
viki punya 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.161124.720p-WITH-iPOP-BarosG-LIMO   BuddyJ
[ Dramatorrent.net Version ] Perfectly Synced for episode 4. {I've uploaded It from http://dramatorrent.net}  
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03   akirasendo
[VIKI] BY http://descargasdoramas.blogspot.com.ar/ 
English 푸른 바다의 전설.The.Legend.of.The.Blue.Sea.E01.161116.720p-NEXT   Wxx Lxxx
Subbed by Viki - 95% completed 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17 vtt from www.dramalove.tv   jireh01
please someone re sync this 
English The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.161123.720p-NEXT   zeth7575
 
English The Legend Of The Blue Sea ep 4   sellsen
V I K I subs. Don't forget to rate and comment guys🤗 
English the legend of the blue sea ep 2   sellsen
V I K I subs 88%, dont forget to rate and comment guys!🤗 
Indonesian The Legend of the Blue Sea Episode 18   ardhina